Home » Nieuws » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief nummer 2 van het Amada Zorg-collectief

Nieuwsbrief nummer 2 van het Amada Zorg-collectief

geplaatst in Nieuwsbrief 0

In het voorjaar van 2018 zal Amada vieren dat het een jaar geleden is dat de eerste cliënt in Bergen zich meldde. Een mevrouw waar nog steeds zorg aan verleend wordt. Na deze vraag werd ook het eerste zorgteam samengesteld en inmiddels werkt dit team zelfstandig rondom de cliënt. Nu op dit moment zijn er drie zorgteams samengesteld rond drie cliënten, allen in Bergen. Ook in Bergen werd na de zomervakantie begonnen met een dagdeel dagbesteding en inmiddels is er een wachtlijst met drie cliënten en dat betekent dat we op zoek moeten naar andere ruimte, want de ruimte die nu gebruikt wordt is alweer te klein om zeven mensen en hun begeleiders te herbergen. Het afgelopen jaar werd in de regio Bergen aan nog twee oudere mensen zorg geleverd; een overleed en de ander moest worden opgenomen in een verpleeghuis in Schagen. In Amsterdam komt het niet van de grond, mede omdat de initiatiefnemers van Amsterdam om verschillende redenen niet meer aan het collectief verbonden zijn. Het afgelopen jaar werd aan twee vrouwen van middelbare leeftijd hulp en begeleiding geboden in de dagelijkse zaken, maar dat heeft zich niet gecontinueerd. In Hoorn heeft zich een zorgvrager gemeld, maar daar kunnen tot op dit moment geen mensen gevonden worden waardoor er geen zorgteam gevormd kan worden.

Na een jaar pionieren beginnen zich langzamerhand de contouren van de organisatie te vormen. Tijdens een bijeenkomst van medewerkers werd over de organisatievorm gesproken en het ideaal van het collectief nog eens verduidelijkt. Op dit moment zijn er drie eigenaren, maar het streven is om de organisatie zo op te bouwen dat iedere medewerker eigenaar kan worden nadat er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo krijgt de gelijkwaardigheid tot in details vorm en zal voorkomen worden dat er een stille hiërarchie ontstaat. Deze presentatie werd met vreugde en waardering opgenomen.

Ook andere zorginstellingen en/of initiatieven kunnen ons vinden. In de maand november kwam de vraag of we in Sint Pancras in een kleinschalig, particulier verpleeghuis de zorg konden leveren. We reageerden daar enthousiast op. Het leek een mooie gang van zaken om de cliënten waar zorg aan geboden werd eventueel ook verpleeghuiszorg aan te kunnen bieden. Helaas werd op onverwachte wijze de contacten door de aanvrager afgebroken. Het heeft wel de impuls gegeven om op zoek te gaan naar mogelijkheden om een kleinschalig verpleeghuis te verwerkelijken. Op dit moment hebben we contact met twee medewerkers van een instelling voor jeugdzorg die zich sterk willen maken voor thuiszorg voor adolescenten met een psychiatrische problematiek. Deze mensen hebben ons gevonden omdat ze getroffen werden door de visie van het collectief.

Een mooi en vruchtbaar afgelopen jaar. Het komende jaar zal in het teken staan om de lopende initiatieven verder te ontwikkelen; op zoek te gaan naar een verantwoordelijke persoon voor de regio Amsterdam; een oplossing te vinden voor de administratieve druk die inmiddels is ontstaan en de visie verder te ontwikkelen waar het centrale thema, de liefde voor de zorgvragende medemens, verder vorm krijgt.

Ton Beemster
Januari 2018.